HUISHOUDELIJK REGLEMENT

(het huishoudelijk reglement zoals vastgesteld in de ALV2015)

Hoofdstuk 1: De Leden

Artikel 1: De leden

 1. Onder leden worden in dit reglement verstaan korfballeden, jeu-de-boules-leden, overige leden, ereleden en leden van verdienste, voor zover niet anders is bepaald.
 2. De spelende leden worden naar hun leeftijd op 1 juli van ieder jaar, of op een door KNKV vast te stellen andere datum, onderscheiden in:
  a. senioren: negentien jaar en ouder;
  b. junioren: vijftien tot en met achttien jaar;
  c. aspiranten: elf tot en met veertien jaar;
  d. pupillen: zeven tot en met tien jaar;
  e. welpen: zes jaar en jonger.
 3. Jeu-de-boules leden worden verder niet in leeftijd onderscheiden.

Artikel 2: De rechten van de leden

 1. Behoudens in de statuten of dit reglement bepaalde uitzonderingen is een lid gerechtigd tot:
  a. deelname aan trainingen, wedstrijden en andere georganiseerde activiteiten;
  b. ontvangst van, al dan niet digitale, informatie van de vereniging (website / magazine);
  c. bij het bereiken van de de leeftijd van 15 jaar, het uitbrengen van één stem op de algemene ledenvergadering.
 2. Leden van de vereniging, die niet-spelend lid zijn, hebben geen recht tot deelname aan de door het KNKV, danwel door de jeu-de-boules-leden georganiseerde of goedgekeurde competities of seriewedstrijden.

 

Artikel 3: De plichten van de leden

 1. Alle leden zijn verplicht tot:
  a. betaling van de voor hen geldende jaarlijkse bijdrage;
  b. het tijdig mededeling doen van de onmogelijkheid om deel te nemen aan één of meer wedstrijden;
  c. het opruimen van door hen gebruikt verenigingsmateriaal.
 2. Alle spelende senioren en junioren zijn, behoudens uitzonderingen gemaakt door het bestuur, tevens verplicht tot:
  a. het vervullen van de schoonmaakdiensten;
  b. het fluiten van wedstrijden;
  c. het meedraaien in kantinediensten;
  d. het geven van trainingen;
  e. het vervullen van de zaalwachtfunctie.
 3. Jeu de boules leden hebben in principe dezelfde verplichting als in artikel 3 lid 2 gemeld. Zij worden vrijgesteld van artikel 3 lid 2 sub a en e. Voor artikel 3 lid 2 sub b en d geldt dat dit van toepassing is voor de eigen activiteiten.
 4. Met respect voor de keuzevrijheid van het individuele lid kan afgeweken worden van artikel 4, lid 2 van de Statuten, mits het geen team-activiteit betreft. Een verzoek hiertoe dient bij het bestuur te worden ingediend. Het bestuur zal binnen twee weken een beslissing nemen.

 

Artikel 4: Klachtrecht

 1. Ieder lid kan afzonderlijk of gezamenlijk met één of meerdere leden schriftelijk een klacht indienen bij het bestuur.
 2. Het bestuur zal de klacht in haar eerstvolgende vergadering behandelen. De indiener, dan wel contactpersoon indien sprake is van meerdere indieners, van de klacht ontvangt binnen vier weken na eerdergenoemde vergadering een schriftelijk gemotiveerde reactie van het bestuur.
 3. Indien de reactie van het bestuur op een klacht, naast de indiener(s), gevolgen heeft voor één of meerdere leden zal het bestuur tevens zorg dragen voor publicatie van de reactie via de website/magazine.

 

Hoofdstuk 2: Het Bestuur

Artikel 5: De samenstelling van het bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd.
 2. Het bestuur kent de volgende functies:
  a. voorzitter;
  b. secretaris;
  c. penningmeester;
  d. bestuurslid technische zaken;
  e. bestuurslid algemene zaken.
 3. De taken van de bestuursleden, genoemd onder a. t/m c. kunnen niet gecombineerd worden uitgeoefend.

 

Artikel 6: De voorzitter

De voorzitter van de vereniging leidt de bestuursvergadering en de algemene ledenvergadering. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden en is de eerste afgevaardigde op alle vergaderingen en bijeenkomsten waar de vereniging als zodanig vertegenwoordigd is.

 

Artikel 7: De secretaris

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, maakt de verslagen van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering. Hij verzendt oproepen voor deze vergaderingen aan de betrokkenen. Tevens is hij verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenlijst. Op de algemene ledenvergadering brengt hij het jaarverslag uit. Hij is de archivaris van de vereniging.

 

Artikel 8: De penningmeester.

De penningmeester int de aan de vereniging verschuldigde gelden. Hij is belast met de zorg van de kas der vereniging en doet alle door het bestuur goedgekeurde uitgaven. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt hij verslag uit over de toestand van de kas van de vereniging en verzorgt hij, na overleg met de overige bestuursleden, een ontwerp-begroting voor het volgende verenigingsjaar.

 

Artikel 9: Bestuurslid technische zaken

Het bestuurslid dat belast is met technische zaken behartigt de belangen van de spelende leden en de trainers. Hij draagt, in samenwerking met de wedstrijdsecretaris, zorg voor het voorspoedig verlopen van wedstrijden.

 

Artikel 10: Bestuurslid algemene zaken

Tot de taken van het bestuurslid dat belast is met de algemene zaken behoren alle werkzaamheden welke niet vallen onder het genoemde in artikel 6 tot en met 9 van dit reglement, tenzij anders bepaald.

 

Hoofdstuk 3: De Commissies

Artikel 11: De commissies

 1. De vereniging kent vaste en tijdelijke commissies.
 2. De vaste commissies kunnen slechts door de algemene ledenvergadering worden ingesteld. De tijdelijke commissies kunnen door de algemene ledenvergadering en door het bestuur worden ingesteld.
 3. In de commissies wordt één der leden door het bestuur uit haar midden benoemd, dan wel als verantwoordelijk contactpersoon aangewezen.

 

Artikel 12: De samenstelling van commissies

 1. De commissies bestaan uit leden van de vereniging. Bestuursleden mogen niet de meerderheid van een commissie vormen.
 2. De leden van een commissie benoemen uit hun midden een voorzitter.
 3. De leden van vaste commissies treden jaarlijks af en zijn terstond herkiesbaar.
 4. De vaste commissies leggen minimaal een maand voor de algemene ledenvergadering een schriftelijk verslag aan het bestuur over, omtrent de werkzaamheden der commissie en de situatie waarin de aan haar toevertrouwde zaken of belangen zich bevinden.

 

Artikel 13: Vaste commissies

De vereniging kent in ieder geval de volgende vaste commissies:

a. technische commissie;
b. publiciteits-/sponsorcommissie;
c. clubhuiscommissie;
d. activiteitencommissie;
e. materiaalcommissie;
f. commissie Jeu de Boules.

 

Artikel 14: De kascommissie

 1. De kascommissie is belast met het nagaan van het geldelijk beheer van de penningmeester en van anderen, die verenigingsgelden beheren.
 2. De verkiezing tot lid van deze commissie heeft plaats door middel van mondelinge kandidaatstelling op de algemene ledenvergadering. Bestuursleden van de vereniging mogen geen deel uitmaken van deze commissie.

 

Artikel 15: Tijdelijke commissies/werkgroepen

 1. De samenstelling van een tijdelijke commissie/werkgroepen wordt bepaald door het bestuur.
 2. Een tijdelijke commissie/werkgroep legt verantwoording af van haar werkzaamheden aan het orgaan dat de commissie heeft ingesteld.

 

Artikel 16: Commissie Jeu de Boules [dit vervangt het huishoudelijk reglement Jeu de Boules]

 

 1. De commissie Jeu de Boules is belast met het alle dagelijkse, niet-ingrijpende Jeu de Boules-activiteiten binnen de vereniging.
 2. Ten behoeve van deze activiteiten onderhoud de vereniging een Jeu de Boules-baan die zo mogelijk voldoet aan de normen zoals deze door de NJBB worden voorgeschreven.
 3. Waar nodig en mogelijk faciliteert de vereniging de commissie Jeu de Boules in het deelnemen aan door de Regio Jeu-de-Boules georganiseerde wedstrijden en andere evenementen.
 4. De activiteiten van de commissie Jeu de Boules vinden plaats in overleg met andere commissies en het bestuur; indien een keuze tussen de Jeu de Boules-activiteiten en korfbalactiviteiten moet worden gemaakt, wordt dit in goed overleg opgelost of besluit uiteindelijk het bestuur.
 5. De commissie Jeu de Boules is gerechtigd om de naam “KOAG Jeu de Boules” te voeren.

 

 

Artikel 17: Ontbinding van commissies

 1. Vaste commissie-leden aanvaarden hun taak onmiddellijk na hun benoeming. De vaste commissie wordt ontbonden op het moment van verkiezing van de nieuwe commissie-leden.
 2. Tijdelijke commissies zijn ontbonden wanneer hun taak is volbracht.
 3. Commissies kunnen altijd worden ontbonden door het lichaam dat de betreffende commissie heeft benoemd.

 

Artikel 18 [vervallen]

 

Hoofdstuk 4: De vergaderingen

Artikel 19: De algemene ledenvergadering

 1. Het bestuur zal er naar streven de algemene ledenvergadering zo vroeg mogelijk in het verenigingsjaar te houden.
 2. Minimaal zeven dagen voordat de algemene ledenvergadering plaatsvindt, ontvangen
 3. de leden de betreffende stukken. Hiertoe behoort in ieder geval:
  a. de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
  b. het jaarverslag van de secretaris;
  c. het jaarverslag van de penningmeester;
  d. de begroting van het komende verenigingsjaar;
  e. de jaarverslagen van de vaste commissies.

 

Artikel 20: Het verloop van de algemene ledenvergadering.

 1. De leden die de algemene ledenvergadering bijwonen, dienen de presentielijst te tekenen.
 2. De leden kunnen tot aanvang van de vergadering schriftelijk voorstellen en vragen indienen bij de secretaris.

 

Artikel 21: Vergaderingen van commissies

 1. Het verloop van commissievergaderingen wordt door de commissie of door het benoemend orgaan bepaald.
 2. Het verslag van een commissievergadering wordt door een commissielid voor de eerstkomende bestuursvergadering aan het bestuur ter beschikking gesteld.

 

Hoofdstuk 5: De wedstrijden

Artikel 22: Het tenue

 1. Alle leden zijn verplicht in wedstrijden, waarin zij voor de vereniging uitkomen, het officiële verenigingstenue te dragen.
 2. Het verenigingstenue bestaat voor alle leden uit:
  a. een geel shirt met groene accenten;
  b. een groene rok of een groene broek.
 3. Daar waar sprake is van een shirt met sponsornaam dient sprake te zijn van gelijkheid van tenue met inachtneming van de basiskleuren.
 4. Indien leden uitkomen in wedstrijden voor de Regio Jeu-de-Boules, dan zijn lid 1 t/m 3 van dit artikel niet van toepassing.

 

Artikel 23: De aanvoerder

 1. De aanvoerder van een team wordt door de trainer/coach gekozen.
 2. De aanvoerder vervult de taken, die hij ingevolge de regels van het KNKV heeft.
 3. Vervolgens draagt hij zorg voor de juiste vervulling van de taken die zijn team krachtens artikel 3, eerste lid onderdeel c en tweede lid, onderdeel a van dit reglement zijn opgelegd.
 4. Indien leden uitkomen in wedstrijden voor de Regio Jeu-de-Boules, dan zijn lid 1 t/m 3 van dit artikel niet van toepassing.

 

Artikel 24: Afschrijven

Indien een lid niet in staat is om aan een wedstrijd van een team van de vereniging, waarin hij door de wedstrijdsecretaris is opgesteld, deel te nemen, dient hij hiervan tijdig aan de wedstrijdsecretaris mededeling te doen.

 

Hoofdstuk 6: De verenigingsfunctionarissen

Artikel 25: Algemene eisen aan verenigingsfunctionarissen

 1. De vereniging kent tenminste de volgende functionarissen:
  1. De veldcommissaris;
  2. De zaalwacht;
  3. De hoofdtrainer;
  4. De trainer;
  5. De coach;
  6. De scheidsrechter;
  7. De chauffeur;
  8. De barvrijwilliger;
  9. De vertrouwenspersoon.
 2. Verenigingsfunctionarissen vertegenwoordigen en handelen namens de vereniging en zijn derhalve ook gehouden aan de afspraken die er binnen de vereniging zijn gemaakt.
 3. Er is per functionaris een taakomschrijving gemaakt en beschikbaar via de website, waaruit duidelijk blijkt van de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn van een functionaris.

 

Hoofdstuk 7: Slotbepalingen

Artikel 26: Straffen

 1. Het bestuur is bevoegd om bij de in dit reglement genoemde gevallen de leden de volgend straffen op te leggen:
  a. berisping;
  b. schorsing voor een of meerdere wedstrijden;
  c. geldboete van ten hoogste 8 rekeneenheden, zoals deze door het KNKV worden vastgesteld;
  d. schorsing voor ten hoogste een maand.
 2. Indien een team van de vereniging dat deelneemt aan een wedstrijd door de sportbond beboet wordt, kan aan hun die deelnamen aan deze wedstrijd, een hogere boete dan 8 rekeneenheden worden opgelegd.

 

Artikel 27: Onkostenvergoeding.

 1. De bestuurs- en commissieleden worden de kosten vergoed, die zij in het belang van de vereniging maken.
 2. De personen die junioren-, aspiranten-, pupillen- en welpenteams van de vereniging, naar de plaats waar een wedstrijd van dit team plaatsvindt brengen, hebben recht op een vergoeding, door het bestuur te bepalen.
 3. Overige leden kunnen de kosten, in het belang van de vereniging gemaakt, vergoed krijgen voor zover het bestuur vooraf heeft aangegeven, dat zij het maken van de kosten wenselijk acht.

 

Aldus vastgesteld,

Namens het bestuur van KOAG,

Ard den Outer

de voorzitter

 

Piet den Boon

de secretaris

Krimpen aan den IJssel, 26 oktober 2015