STATUTEN

(zoals besloten op ALV2015 en gepasseerd bij de notaris op 7/9/2016 - alleen aan het originele document kunnen rechten worden ontleend)

Naam en rechtsbevoegdheid

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de statutaire naam: Christelijke Korfbalvereniging "Korfballen ons aller Genoegen".
 2. De verkorte naam van de vereniging luidt: "c.k.v. KOAG".
 3. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
 4. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas.

Zetel

Artikel 2

De vereniging heeft haar zetel te Krimpen aan den IJssel.

Duur

Artikel 3

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één juli tot en met dertig juni.
 3. De vereniging is opgericht op twee augustus negentienhonderd negenenveertig te Krimpen aan den IJssel.

Grondslag

Artikel 4

 1. De vereniging heeft als grondslag de Bijbel en zij is toegankelijk voor allen, die deze grondslag onderschrijven, dan wel respecteren.
 2. Uit de grondslag van de vereniging, zoals gesteld in het eerste lid, vloeit voort dat om het doel te bereiken, zoals hierna vermeld in artikel 5, de zondag, de eerste Kerstdag, Goede Vrijdag, alsmede de avond van de vierde mei, niet gebruikt dienen te worden.

Doel en middelen

Artikel 5

 1. De vereniging heeft ten doel:
  1. het doen beoefenen en het bevorderen van de korfbalsport en jeu-de-boules in al haar verschijningsvormen, mede als middel ter stimulering van de lichamelijke ontwikkeling en karaktervorming;
  2. waar nodig en wenselijk op andere wijze bij te dragen tot de vorming en ontspanning van de leden.
 2. De vereniging tracht het doel, zoals vermeld in het eerste lid, onder meer te bereiken door:
  1. deel te nemen aan de door het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond, hierna te noemen: "KNKV", georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden;
  2. wedstrijden te doen houden;
  3. oefening van de leden te verzorgen;
  4. evenementen op het gebied van de korfbalsport en jeu-de-boules te organiseren;
  5. het organiseren van activiteiten, bevorderlijk voor de vorming en ontspanning van de leden;
  6. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.

Leden

Artikel 6

 1. De vereniging bestaat uit de volgende natuurlijke personen:
  1. korfballeden;
  2. jeu de boules leden;
  3. ereleden;
  4. leden van verdienste;
  5. overige leden.
 2. Korfballeden zijn leden die gerechtigd zijn deel te nemen aan de door het KNKV georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden. Overige leden en jeu de boules leden zijn leden die hiertoe niet gerechtigd zijn.
 3. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een persoon die geen lid is wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging tot "lid van verdienste" benoemen.
 4. De algemene ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging benoemen tot "erelid".

Aanmelding en toelating

Artikel 7

 1. Aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk door middel van een aanmeldingsformulier bij het bestuur te geschieden.
 2. Indien het betreft het aanmelden van een kandidaat-lid beneden de achttien jaar, dan dient een ouder, dan wel een voogd, in te stemmen met het lidmaatschap.
 3. Het bestuur beslist over de toelating.
 4. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende algemene ledenvergadering tot toelating worden besloten.
 5. Personen die door het KNKV levenslang zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden, dan wel van het bekleden van een functie, kunnen niet tot lid van de vereniging worden toegelaten.
 6. Elk lid kan de op dat moment geldende statuten en reglementen van de vereniging nalezen op de website van de vereniging. Op verzoek kan een (digitaal) exemplaar worden verstrekt.
 7. Elk lid van de vereniging wordt lid van het KNKV. Indien gewenst kunnen jeu de boules leden ook lid worden van de NJBB om in die competitie te kunnen spelen.

Register

Artikel 8

Het bestuur houdt een register aan waarin de namen, adressen, leeftijden en data van ingang van het lidmaatschap van alle leden zijn opgenomen.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 9

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid;
  2. door opzegging van het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging alsmede ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar doch voor één juni. Echter het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk:
  1. binnen vier weken nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;
  2. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.
 6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen vier weken na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de algemene ledenvergadering. Hij wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Verplichtingen der leden

Artikel 10

De leden zijn verplicht:

 1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering na te leven;
 2. de statuten en reglementen van het KNKV, de besluiten van één van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven;
 3. de belangen van de vereniging, van het KNKV en van de korfbalsport in het algemeen niet te schaden;
 4. de overige verplichtingen, welke de vereniging of het KNKV in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van het KNKV voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

Begunstigers

Artikel 11

 1. De vereniging kent naast leden ook begunstigers.
 2. Begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Straffen

Artikel 12

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn:
  1. zodanig handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
  2. zodanig handelen of nalaten in strijd met de spelregels, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van het KNKV of waardoor de belangen van het KNKV of van de korfbalsport in het algemeen worden geschaad.
 2. Het bestuur is bevoegd om, in geval van overtreding als bedoeld in het eerste lid, de volgende straffen op te leggen:
  1. berisping;
  2. schorsing;
  3. boete;
  4. ontzetting.
 3. Het bestuur kan volstaan met een berisping, indien sprake is van een lichte overtreding.
 4. Schorsingen kunnen worden opgelegd, vooruitlopend op door het KNKV op te leggen schorsingen.
 5. Het bestuur bepaalt de duur van de schorsing met dien verstande dat schorsing ten hoogste voor de duur van één jaar kan worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten aan dat lid worden ontzegd.
 6. Een boete kan door het bestuur aan een lid worden opgelegd wanneer door zijn gedrag of nalatigheid de vereniging financieel nadeel ondervindt. De hoogte van de boete zal eveneens door het bestuur worden vastgesteld. Kennisgeving van de boete zal schriftelijk door het bestuur aan het betrokken lid geschieden.
 7. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een schrijven van het besluit met opgave van de reden(en) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 8. Ingeval van handelen of nalaten in strijd met de wedstrijdbepalingen alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van het KNKV of dat handelen of nalaten het schaden van de belangen van het KNKV tot gevolg heeft, zijn de leden onderworpen aan de bepalingen van het reglement Tuchtrechtspraak van deze bond.

Geldmiddelen

Artikel 13

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. de jaarlijkse bijdragen van de leden;
 2. andere inkomsten, waaronder begrepen donaties, subsidies, kantine-inkomsten en inkomsten uit sponsoring.

Jaarlijkse bijdragen

Artikel 14

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. De leden zijn verplicht de termijn waarin zij hun jaarlijkse bijdrage voldoen, bij vooruitbetaling te laten plaatsvinden. Het bestuur kan hiervan ontheffing verlenen.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
 4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage te verlenen.
 5. Leden van verdienste en ereleden zijn slechts de jaarlijkse bijdrage aan het KNKV verschuldigd, mits zij korfballend of jeu de boules lid zijn, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1van deze statuten.

Bestuur

Artikel 15

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die door de algemene ledenvergadering in functie worden benoemd en allen meerderjarig moeten zijn. De benoeming geschiedt uit de leden.
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 3. Is er geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus.
 4. Indien er meerdere voordrachten zijn, geschiedt de benoeming uit die voordrachten overeenkomstig artikel 22 van deze statuten.

Einde bestuurslidmaatschap – periodiek lidmaatschap – schorsing

Artikel 16

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. Het aftredende bestuurslid is herkiesbaar, behoudens het bepaalde in lid 5 van artikel 15; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. door bedanken;
  3. na vijf achtereenvolgende bestuursperioden.

Bestuursfuncties - besluitvorming van het bestuur

Artikel 17

 1. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt.
 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuursbevoegdheid – vertegenwoordiging

Artikel 18

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin ten aanzien van de voorziening in de open plaats(en) een besluit genomen wordt.
 3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
 4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies.
 5. De vereniging wordt op de afdelingsvergaderingen van de bond met uitsluiting van andere bestuursleden, vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is op deze vergaderingen deel te nemen aan de verkiezing van leden-afgevaardigden, alsmede bevoegd is om de vergadering als lid-afgevaardigde verkiesbaar te doen stellen, in welk laatste geval hij bij verkiezing de vereniging in die functie zal vertegenwoordigen.
 6. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 7. Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling(en) is besloten. Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de vereniging of wederpartij worden tegengeworpen.
 8. Onverminderd het bepaalde in het zesde lid van dit artikel wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
  De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, dan wel aan de voorzitter.

Bestuursvergadering

Artikel 19

 1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
 2. Het bestuur kan tevens buiten de bestuursvergadering besluiten nemen, indien alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen en geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. In de eerstvolgende reguliere bestuursvergadering vindt alsdan vastlegging plaats van de besluitvorming.
  1. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat in de bestuursvergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
  2. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
 3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
  1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Rekening en verantwoording

Artikel 20

 1. Het boekjaar loopt van één juli tot en met dertig juni.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. a. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over.
  b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 4. Op de algemene ledenvergadering legt het bestuur zijn begrotingsontwerp van het lopende jaar voor.
 5. a. De algemene ledenvergadering benoemt uit de stemgerechtigde leden een kascontrole-commissie, bestaande uit drie leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  b. Ieder jaar treedt een der leden volgens een door de kascontrole-commissie op te maken rooster af en de jaarlijkse algemene vergadering benoemt een nieuw lid.
  c. De kascontrole-commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene ledenvergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen uit.
 6. Het bestuur is verplicht aan de kascontrole-commissie alle door haar gewenste informatie te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 7. De opdracht aan de kascontrole-commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere kascontrole-commissie.
 8. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, tien jaar te bewaren.
 9. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voorzover die uit de jaarstukken blijken.

Algemene ledenvergadering

Artikel 21

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar (boekjaar) wordt een jaarlijkse algemene vergadering gehouden.
  De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
  1. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  2. jaarverslag van de secretaris;
  3. financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
  4. verslagen van de commissies;
  5. vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;
  6. vaststelling van de contributies;
  7. vaststelling van de begroting;
  8. benoeming van de bestuursleden;
  9. benoeming van de commissieleden;
  10. rondvraag.

3. Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.

4. a. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
b. Indien aan het verzoek zoals bedoeld onder a binnen vier weken geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers binnen veertien dagen zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.

5. a. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
b. De bijeenroeping geschiedt op de website en/of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

Toegang en besluitvorming algemene ledenvergadering

Artikel 22

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste (bestuurs-)leden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering.
 3. Ieder lid van de vereniging die bij de aanvang van het boekjaar de leeftijd van vijftien jaar heeft bereikt en niet geschorst is, heeft één stem.
 4. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd lid van vijftien jaar of ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
 5. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 6. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene jaarvergadering genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 7. Blanco stemmen worden beschouwd als zijnde niet te zijn uitgebracht.
 8. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:
  1. ondertekend zijn;
  2. onleesbaar zijn;
  3. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  4. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is gesteld;
  5. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
  6. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
 9. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
 10. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden; verkrijgt ook bij deze stemming niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Indien wederom niemand een volstrekte meerderheid behaalt, bepaalt het lot.
 11. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het verworpen.
 12. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Voorzitterschap en notulen

Artikel 23

 1. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in lid 4.b. van artikel 21, laatste zin, geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen persoon als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering zelf daarin.
 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of door een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden, na vaststelling door de voorzitter en de notulist, op de website gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld.

Statutenwijziging

Artikel 24

 1. De statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin het voorgestelde woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
  Bovendien wordt een afschrift als hier bedoeld tegelijk met de oproeping voor de algemene vergadering, waarin de statutenwijziging aan de orde komt, aan alle leden toegezonden en/of op de website geplaatst.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien geen twee/derde der stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan op de website. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding en vereffening

Artikel 25

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
 2. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 24 is van overeenkomstige toepassing.
 3. Bij ontbinding zal de vereffening geschieden door één of meer vereffenaars, aangewezen door de algemene vergadering. Zijn bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Het batig saldo na vereffening zal niet vervallen aan diegenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een door de algemene vergadering aan te wijzen doel.
 5. Na de vereffening blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en de reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam toegevoegd worden 'in liquidatie'. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening.

Reglementen

Artikel 26

 1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement en/of andere reglementen vaststellen.
 2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 3. In een reglement kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van een reglement zal worden voorgesteld.
 4. In het huishoudelijk reglement kunnen bepalingen ten aanzien van taak en werkzaamheden van bestuur, commissies en leden worden gemaakt.
 5. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 24 is van overeenkomstige toepassing.