Hieronder vinden jullie een (historisch) overzicht van de stappen die er in het kader van de verhuizing van KOAG sinds 2009 zijn gemaakt. Zo wordt maar duidelijk dat e.e.a. niet vanzelf gaat en een mooi resultaat voor een lange adem vraagt. De laatste ontwikkelingen staan bovenaan.

Wat er nog op stapel staat

Keuze ligging veld - Zoals bekend is, hebben we de gemeente gevraagd om later de keuze van de ligging van het hoofdveld te mogen maken. Een tweede dead-line (1 februari) is ondertussen ook verlopen. In een gesprek met de gemeente werd duidelijk dat niet in 2016, maar pas september 2017 de nieuwe velden beschikbaar zijn. De nieuwe afspraak met de gemeente is dat wij, als er overal ca. 1m zand op het veld ligt, binnen 4 weken een beslissing nemen. We hopen dat we met de aanwezigheid van het ophoogzand en beter beeld hebben van de ligging en omvang van de velden.

Inrichting buitenruimte - Met de vaststelling van het inrichtingsplan (IP) liggen de kaders voor de inrichting van de buitenruimte vast. Evengoed is er nog het nodige te bespreken over de verdere uitwerking - bankjes, vuilnisemmers, vlaggemasten, stroomvoorziening scoreborden en loopverlichting Jeu de Boules. In de voorbereiding naar de aanleg van de velden blijven we daarover in gesprek met de gemeente. 

Inrichting clubhuis

Het clubhuis is ondertussen naar de ideeen van de interieurgroep ingericht. Eerder was al aangegeven welke meubels er zouden komen. Nu is ook duidelijk hoe dat eruit zit, het zit en hoe flexibel het is. Met de tafels, stoelen, bank, voetbaltafel (ja hij is er echt gekomen), de lampen en planten, zijn er nagenoeg rond met het interieur.

We gaan nog werken aan raambekleding zodat we in de hoek van de bank wat minder inkijk hebben. En dan zijn er natuurlijk nog wat zaken (voor de aller kleinste) die we gaan regelen.

We hebben met de verschillende activiteiten ook gezien hoe divers het clubhuis gebruikt kan worden. Het is mooi om te zien wat er allemaal mogelijk is in het nieuwe clubhuis. We gaan vast nog meer mogelijkheden ontdekken.

Handen uit de mouwen in het clubhuis

We hebben met elkaar al vastgesteld dat we, nu we het hele seizoen een clubhuis moeten bemensen, met leden en ouders gaan zorgen dat het gebruik van het nieuwe clubhuis een succes wordt. Tijdens het zaalseizoen is duidelijk geworden dat dat een goede beslissing was. Vele handen maken licht werk - we hebben veel positieve reacties gehad op de bar-/keukendiensten. Iedereen dank voor jullie inzet.

Om het mogelijk te maken dat we met het nieuwe clubhuis aan de slag konden, moesten er flink wat instructies worden geschreven - voor de bediening van de apparatuur, het openen en sluiten van het clubhuis, het schoonmaken e.d. Op een nieuwe locatie is dat allemaal even wennen. Door middel van een "schoolbord" waar iedereen zijn tips op kon schrijven, hebben we geprobeerd om te zorgen dat we zo snel mogelijk alles op orde hadden. Dat is met bijna alles gelukt. De rest ronden we zo snel mogelijk na het einde van het zaalseizoen af.

We horen ook positieve geluiden over de maaltijden, en andere hapjes, de we een aantal keren hebben verzorgd. Er gaat behoorlijk wat tijd in zitten en dan is de waardering mooi. Vanwege de drukte hebben we minder maaltijden verzorgd dan in eerste instantie gedacht. Het op orde krijgen van andere zaken had voorrang.

Tijdens het zaalseizoen is er ook al een start gemaakt met het aan kant maken van de inpandige buitenberging. Er zit ondertussen een mooie laag betonverf op de vloer. Over de indeling en de realisatie ervan wordt ondertussen ook nagedacht.

Samenwerken met KWC

Omdat een nieuw pand met meedere gebruikers altijd even wennen is - aan het pand en aan elkaar - is er een maandelijks werkoverleg. Ook is afgesproken dat zaken die we constateren zo snel mogelijk melden - via WhatsApp of SMS aan de facilitair manager van KWC.

De ervaringen van het eerste zaalseizoen hebben duidelijk gemaakt dat contact houden met elkaar goed is geweest. De start was verre van vlekkeloos als het gaat om de werking van installaties (passen, het licht, deuren e.d.) Zaken die in meer of mindere mate altijd spelen. En ook de het plotseling onderbrengen van vluchtelingen hebben heel wat improviseren van KWC, KOAG en andere verenigingen gevraagd.

Ondertussen hebben we na een zaalseizoen wennen aan elkaar ook veel voor elkaar gekregen. Er zit ondertussen een toeter op het scorebord en de lichtsterkte van het scorebord is gereduceerd. De vluchtrouteaanduising is conform de wettelijke voorschriften. We werken naar een goede oplossing toe voor het afsluiten van kleedkamers e.d. En een aantal schades, die helaas zijn voorgekomen, zijn bijna allemaal hersteld. We hopen op korte termijn ook duidelijkheid te hebben over de deurpassen, het schoonmaken van het toitelblok beneden e.d.

Rest nog een oproep aan iedereen - laten we samen de kleedkamers en andere ruimten in het gebouw schoon houden (of maken, als dat nodig is). Ook als we zelf een rommeltje aantreffen. Het respecteren van regels als geen eten- en drinken in de kleedkamer, sporthal of tribune wordt van iedereen verwacht. Spreek elkaar daar gerust op aan.

Opdracht keuken en bar

Een belangrjke, grote uitgave voor KOAG is de keuken en de bar, die door de firma Bouter B.V. gaat worden geplaatst. De keuken wordt een bescheiden bedrijfskeuken met een RVS afwerking, zodat alles goed schoon is te maken en een flinke tijd mee kan.

 

In de keuken komt een een 4-pits electrisch kookgedeelte, met een aparte bakplaat, een au-bain-marie en 3 frituurpannen. Daarboven een flinke afzuigkap, zodat we de bakluchten niet in het clubhuis hoeven te ruiken. De keuken is verder voorzien van een vaatwasser, veel werkbladen en opbergkasten en natuurlijk koelers en vriezers. Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.

Een beeldbepalende element wordt natuurlijk de bar. De bar wordt een eenvoudige bar met een moderne afwerking. De kleuren die hiervoor gekozen zijn, zien jullie hieronder. Het lage werkblad wordt lichtgrijs, zodat goed te zien is dat dit schoon is.

Kleur voorzijde Kleur bovenblad

DarkWood

Antraciet Metallic

Achter de bar komt een gesloten lage kast, met daar bovenop een open achterkast in de kleur van de voorzijde van de bar. In de hoge achterkast zit geen achterwand (waardoor de licht grijze muur zichtbaar blijft). Een impressie van hoe het wordt (het is een benadering in de computer - en let niet op de lampen, die komen er wel, maar zeker anderen ;-).

 

Bestuurlijke overeenkomst gemeente

Op basis van het besluit van de BALV2014, kon met de gemeente een bestuurlijke overeenkomst worden gesloten. Daarin zijn natuurlijk zaken opgenomen als de huur van de accommodatie en, in het BeSEF-document, hoe de locatie zal worden gebruikt. KOAG zal ook weer haar best doen om veel van het kleinere onderhoud zelf te doen en in overleg met KWC als gebruikers goed "huisvader" zijn voor de nieuwe locatie.

Het rondkrijgen van de bestuurlijke overeenkomst, na zoveel inspanning en tijd, was de slagroom op een flinke taart. Met recht een beloning voor alle betrokkenen.

Algemene Ledenvergadering 2014

Met de (financiele) kaders helder, is in november 2014 een buitengewone algemene ledenvergadering (BALV2014) gehouden, om de leden een voorstel te doen die, indien aangenomen, tot verhuizen van de vereniging zou leiden.

Contributie - Behalve dat een deel van de barinkomsten wordt ingezet voor de financiering van de huurverhoging, heeft het bestuur gemeend een deel van de kosten ook te dekken met vaste inkomensten. Er is een voorstel aangenomen om 1 juli 2015 de contributie éénmalig met 10% te verhogen.
N.B.: Het uiteindelijke voorstel van het bestuur is bij gesteld naar 2x een verhoging van 5% (1 juli 2015 en 1 juli 2016).

Tijdelijke situatie - Een belangrijk gegeven is dat KOAG gedurende ca. een jaar aan twee kanten van de Driekamp actief zal zijn. Met de gemeente is, in het kader van de veiligheid bij oversteken met groepen / kinderen, afgesproken dat KOAG bij het gebruik van de oude velden, ook de oud kantine kan blijven gebruiken. Het feit dat de nieuwe velden komen te liggen op de te slopen locatie van de school, maken deze tijdelijke situatie noodzakelijk. Hopelijk valt het bouwrijpmaken van de locatie voor de velden mee en kunnen we snel over.

Verplichte barbezetting - Het feit dat KOAG nu een heel seizoen (veld en zaal) haar eigen kantine gebruikt, betekent nogal wat voor de bezetting van de bar en keuken. Er is richting leden een voorstel gedaan om alle spelende leden en ouders van jeugdleden verplicht te laten meedraaien bij de bardiensten (op zaterdag). E.e.a. is in lijn met de inspanningen die we al van leden en ouders van leden verwachten (rijden bij uitwedstrijden, schoonmaken, fluiten e.d.) Dit voorstel is breed aangenomen, met de aantekening dat leden die training geven worden ontzien.

Financien - altijd lastig

Het feit dat KOAG gezamenlijk met het KWC op een locatie komt, betekent ook iets voor de wijze waarop omgegaan wordt met de kosten voor de huur. Daarnaast kan KOAG een heel jaar haar clubhuis exploiteren en worden de velden in aantal groter, maar in oppervlak kleiner. Dat is nog een hele legpuzzel, waar een ieder met deels andere belangen in zit.

Het gaat te ver om hier in detail alle punten die van belang zijn geweest bij het vaststellen van de huur te benoemen. Er is in het algemeen een afweging gemaakt tussen voordelen en nadelen van gezamenlijk gebruik en het opmaken van de balans "wat krijgen we uiteindelijk". Het resultaat is een forse huurverhoging voor KOAG (bijna verdubbeling), waar tegenover staat dat KOAG ook meer mogelijkheden heeft om inkomsten te genereren, dan op de oude locatie. Naar de mening van de projectgroep en het bestuur voldoende basis om een besluit aan de leden voor te leggen.

KOAG heeft afgesproken dat zij in principe alle verrekening van huur en andere kosten met de gemeente doet. De gemeente verrekend op haar beurt weer met de school. Dat maakt dat iedereen overzicht heeft en één aanspreekpunt.

Meekijken op de bouw

Vanaf het moment dat de bouw is gestart, hebben we de mazzel gehad dat we mee konden kijken. Natuurlijk via de website van het KWC (die voor iedereen nog steeds beschikbaar is). Maar ook kijken op de bouw was met regelmaat mogelijk. Dat is plezierig omdat je op die manier ook een goed beeld krijgt van hoe het eruit gaat zien. Aan de andere kant vallen er ook dingen op die lijken af te wijken van de verwachtingen en dat kan je dan snel met elkaar bespreken.

Een belangrijk punt tijdens de voorbereiding was het zicht vanaf de tribune in de sporthal richting het veld. Tijdens de bouw werd duidelijk dat de wanden langs de trappen naar de tribune nog best hoog waren. Nader overleg met de school, de gemeente en de aannemer, heeft geleid tot het afschuinen van de wanden, zodat er nog meer zicht is op de velden. Een prima voorbeeld van elkaar op tijd opzoeken en verbetering proberen te realiseren.

Oplossingen zoeken

Tijdens de voorbereidingen van de bouw zijn er ook nog een paar grote wijzigingen doorgevoerd in de aanpak. Omdat de bouw wordt gerealiseerd op basis van een bestek (waarin alles wat gedaan moet worden wordt voorgeschreven), is het moment van beslissen over hoe iets wordt, vaak veel eerder dan het moment dat het gebouwd wordt. Dat heeft nog wel eens consequenties.

Keuken / bar zelf - KOAG wil natuurlijk een mooi clubhuis met bijpassende bar en keuken. Echter, op het moment dat het bestek moest worden afgerond had KOAG nog niet alles keuzes voor de keuken en bar rond. Besloten is toen om de keuken / bar uit het bestek te halen (en uiteindelijk is KOAG het ook gaan financieren). Dat had ook als voordeel dat er geen "voorbereidings- en bouwkosten" over de aanschaf van de keuken / bar worden gerekend (als gauw zo'n 15% - dus snel verdiend).

Kleinere velden - Hoewel de velden pas worden aangelegd nadat de school is gesloopt, was het van belang voor het bestemmingsplan (en het inrichtingsplan) dat in hoofdlijnen de ligging van de velden bekend zou zijn. Juist op het moment dat we richting het "in procedure brengen" van he bestemmingsplan, wist de KNKV te melden dat we ook buiten op velden van 40x20m gaan korfballen (i.p.v. 60x30m). Dat maakt bij 3 velden nogal uit in oppervlakte en dus voor de inrichting van het gebied. Deze late (maar onontkomelijke) wijziging, is met man en macht nog doorgevoerd in het concept-bestemmingsplan, zodat toch de laatste inzichten in procedure gebracht konden worden.

Meedenken bij de voorbereiding

Extra wensen KOAG - Doordat KOAG zelf betrokken was bij de voorbereiding, hebben we ook tijdig kunnen aangeven welke zaken we graag namens KOAG gerealiseerd zien. Dat kost natuurlijk een paar centen, maar dan heb je ook wat. Zo wilde KOAG een robuuste vloer (een zogenaamde troffelvloer), vanwege het inlopen van zand. Maar ook dimbare verlichting, verlichting boven de bar en voldoende datapunten om het netwerk op te kunnen. Verder is ook voorzien in een camera in de sporthal (en later ook op het veld), zodat de wedstrijden in de kantine bekeken kunnen worden.

Inrichting sporthal - Natuurlijk is de sporthal voor KOAG een belangrijke functie. Als vereniging waren we dan ook erg oplettend hoe de sporthal eruit zou komen te zien. In de eerste voorstellen (figuur boven) waren er op de tribune nog toiletten aanwezig, was de starthoogte van de tribune aan de veldzijde hoog, zou de valbeveiliging bestaan uit stalen spijlen, waren er wanden op de tribune aanwezig voor de scheiding van de drie gymzalen en stonden de kolommen voor de ondersteuning van het dak in het zicht. Consequentie - vooral weinig goede zichtlijnen vanaf de tribune naar het veld.

Tribune voor aanpassing Tribune na aanpassing

Er is flink wat gediscussieerd om tot betere oplossingen te komen. Het verlagen van de tribune, transparanter maken van de valbeveiliging, verwijderen toiletblokken (zijn toch in school en bij de kleedkamers), aanpassen van de scheidingswanden zodat muurtjes op tribune voor belangrijk deel weg konden en de kolommen voor de ondersteuning van het dak zijn achter de tribune geplaatst. We denken dat we nu (voor alle gebruikes) een betere sporthal hebben (zie figuur onder).

Gedeeld gebruik

Het gezamenlijk gebruik van het gebouw en de velden met KWC, heeft als voordeel dat er voor veel minder kosten een sportlocatie kan worden gerealiseerd dan in het geval die apart zo gebeuren (iets wat natuurlijk vertaald zou zijn naar de huur voor de accommodatie).

Daarnaast heeft de gemeente zich gerealiseerd dat er een grote behoefte aan locaties voor binnensport is binnen Krimpen, die in het zaalseizoen altijd leidt tot schipperen van verenigingen om voldoende uren te kunnen huren. De praktijk bij KOAG was dat we in de zaal op 6 verschillende locaties trainen, waarvan 1 buiten Krimpen aan den IJssel en 1 buiten op het veld.

Met de upgrade van 3 gymzalen (waar KWC volgens de normen recht op heeft) naar 1 sporthal is er een flink aantal verhuurbare uren bijgekomen. Daarbij wil de gemeente proberen per locatie een beperkt aan verenigingen te krijgen die daar dan zoveel mogelijk hun uren huren. Een voordeel voor KOAG is dan dat we nu de veld- en zaalcompetitie vanuit het eigen clubhuis kunnen "draaien".

Natuurlijk betekent gezamenlijk gebruik ook rekening houden met elkaar. Zo wil KOAG op de woensdagmiddag graag om 16:00 starten met de trainingen van de aller jongsten. De school heeft overdag echter ook haar gymlessen (in de zaal of als het mogelijk is, op het veld). Doordat KWC in de gymroosters rekening houdt met onze wensen, kunnen we op woensdagmiddag gewoon trainen.

Daarnaast zijn er tijdens het zaalseizoen ook examens op de school. De meeste vakken hebben niet die leerlingsaantallen dat daarvoor de sporthal voor wordt gebruikt. Het is echter niet uitgesloten dat dit toch het geval is. In de praktiijk zullen we moeten kijken hoe dit zich oplost. Uitwijken naar een andere locatie (voor bijvoorbeeld een week) is daarbij een optie.

De eerste grote lijnen

In 2011 werden de eerste contouren van het nieuw in te richten gebied rond het Krimpenerwaard College gespresenteerd. In bijgaande foto is te zien hoe dat oorspronkelijk gedacht is. Het gebied ging uit van een aparte ontsluiting voor KWC/KOAG, het gezondheidscentrum en het gedeelte bij het kinderdagverblijf.

Consequentie van deze inrichting was wel dat het derde kunstgrasveld aan de andere zijde van de ontsluitingsweg zou komen te liggen. Met de gemeente is gesproken over de veiligheid van deze oplossing en de consequenties voor de afsluitbaarheid van de voorzienigingen (tegen vandalisme). Uiteindelijk is er voor een oplossing gekozen, waarbij de ontsluiting aan de zijde van de Groenendaal plaatsvindt.

Opstellen Programma van Eisen

KOAG heeft op basis van de huidige locatie een "programma van eisen" (zoals dit in de bouw wordt genoemd) opgesteld waarin is beschreven welke ruimtes en functies de huidige locatie heeft (incl. de velden). Daarbij is op basis van het ledenaantal van KOAG, het gezamenlijk gebruik en gebruik door derden ook besloten dat er een derde veld wordt gerealiseerd.

Behalve het overstappen op basis van vergelijkbare functionaliteit, is met de gemeente ook besproken dat het cruciaal is dat de activiteiten bij KOAG ten alle tijden door kunnen gaan. Zeker omdat de velden pas later worden aangelegd, op de locatie van de nog te slopen school.

Het eerste contact

IN 2008/2009 is KOAG benaderd door de gemeente om mee te werken aan het realiseren van een multilocatie sport/onderwijs. Het voordeel van deze samenwerking is het gezamenlijk gebruik van de kunstgrasvelden en de 3 gymzalen (die door de samenwerking kon worden opgewaardeerd tot een sporthal).

Omdat de kunstgrasvelden van KOAG aan het eind hun levensduur raken en het gebouw van KOAG alweer zo'n 40 jaar oud is, heeft KOAG haar medewerking graag toegezegd. Voordeel van dit plan is tevens dat de gemeente een groot gebied vrijspeelt voor woningbouw en dat MHC Krimpen de ruimte krijgt om haar eigen kantine flink te verbeteren.